Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

 Ředitel 1

Pozice Ředitel 1 měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 1 233 179 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 84 932 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 17 833 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 214 000 Kč tvoří 17,4 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 102 765
Nefinanční bonus žádné
Roční hrubý plat 1 019 179
Roční hrubé odměny 214 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ano
Poznámka k platu Podíl na publikaci WHO: Economics of the health implications of waste management in the context of a circular economy, zveřejněné na stránkách WHO dne 13.1.2023 https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2023-5536-45301-64839; M.Zimová, Z.Podolská, J.Loosová: Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, ročník 2022; J.Loosová, M.Zimová, Z.Podolská: Pokyny pro nakládání s odpady z vybraných činností ze zdravotní péče ve zdravotnických ambulantních zařízeních, činností epidemiologicky závažných a ve vlastním sociálním prostředí pacienta v Acta hygienica, epidemiologica et microbiologice, ročník 2022; J.Šmída, S.Vrbík, J.Mokrá, J.Loosová: Strategie krizové komunikace mimořádných událostí a epidemií: rámcové metodické doporučení pro orgány ochrany veřejného zdraví, TUL, TAČR. Dále za zajištění zpracování dokumentu "Zpráva o činnosti KHS LK za rok 2022", který byl prezentován médiím i tiskovou zprávou. Za realizaci semináře "Azbest" organizovaného dne 19.1.2023 pro zaměstnavatele a stavební firmy ve spolupráci s Okresní hosporářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Spolkem pro rozvoj lidských zdrojů a Krajskou nemocnící Liberec, a.s.. Odměna byla dále poskytnuta za přednáškovou činnost: Přednáška na poradě MMR s KÚ "Aktuální informace k ochraně veřejného zdraví vč. odpovědí na metodické dotazy" dne 25.4.2023; Přednáška na konferenci Smart Cities "Zdraví a města" dne 30.3.2023; Přednáška na téma "Health Impact Assessment a další nástroje" na semináři "Praktické nástroje pro organizaci nakládání s odpady ve zdravotnictví" ve dnech 29.-30.3.2023; Přednáška "Hygienická opatření při řešení mimořádných událostí a krizových situací" na semináři IZS "Vzdělávání starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení" dne 14.2.2023; Vydání "Zdravotní politika Libereckého kraje - akční plán 2023-2025" schváleno Radou kraje LK dne 21.3.2023; Dále za mediální aktivity KHS LK, kterými podporuje informovanost nejen laické, ale také odborné veřejnosti a přispívá tak k dobrému jménu KHS. Dále za publikaci odborných článků s názvy "Nakládání s odpady ve zdravotnických zařízeních v ČR z pohledu orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislostech s přicházejícími povinnostmi a výzvami" a "Ještěd z jiného úhlu". Dále se významným způsobem podílela na zpracování Metodického pokynu pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hl.m.Prahy ve věci vydávání závazných stanovisek při ukončení odpadového režimu odpadu podle § 10 zákona č.541/2020 Sb., o odpadech. Ve spolupráci se SZÚ, Krajským úřadem a městem Turnov zajistila "Měření mobilními systémy v Turnově" a v souvislosti s touto akcí byla rovněž uspořádána tisková konference a vydána tisková zpráva. Dále za uspořádání seminářů, např. "Hygienická problematika napříč odbory" a "Problematika správného vyhodnocování protokolů z měření a aktuální stav hodnocení expozice azbestu". Dále za přednáškovou činnost, např. přednáška na poradě krajského úřadu "Projekt 24-hodinové autorizované měření imisních koncentrací v Turnově ve dnech 16.-19.10.2023" a dále přednášku "Principles of health protection in Liberec region and Czech republic" pro studenty University of Southerm Denmark, dále přednáška "Hodnocení jakosti pitné vody v Libereckém kraji, Expozice 2015-2022" pro provozovatele vodovodů a KHS LK a KHS ústeckého kraje. Dále za uspořádání dnu zdraví pořádaný 21.11.2023 pro zaměstnance KHS a s měřením zdravotních indikátorů ve spolupráci se SZÚ. Dále za připomínkování právních předpisů v rámci připomínkových řízení. Významným způsobem se podílela na realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje se spolupráci s Krajským úřadem a VZP, vedla jednání s gestory a koordinovala plnění cílů akčního plánu. Pod jejím vedením došlo k bezproblémovému zavedení novely zákoníku práce a zákona o státní službě do praxe (informace, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, metodiky atd.) atd.