Platy nejvyšších státních úředníků se liší mezi sebou podle toho, zda je úředník „státní zaměstnanec“ či nikoliv. Státní zaměstnanec je osoba, která spadá pod služební zákon, podle služebního zákona tento zaměstnanec dostává plat i odměny[1].

 

Platy státních zaměstnanců se určují podle tabulek, které jsou vydávány nařízením vlády (nařízení vlády č. 304/2014 Sb.). Aktuální platová tabulka je k vidění níže (s účinností od 1.1.2019). Platové stupně se řídí podle délky praxe, a platové třídy se řídí podle toho, jak zodpovědnou, významnou a složitou práci pracovník vykonává, zohledňuje se zde i vzdělání. Nejnižší platová třída státních zaměstnanců je 5. (s názvem referent), pro kterou stačí střední vzdělání s výučním listem, zaměstnanec bez praxe bude na této pozici pobírat přibližně 13 160 Kč. Naopak pro nejvyšší, 16. platovou třídu (vrchní ministerský rada, vrchní vládní rada) musí mít zaměstnanec magisterské vzdělání. Nejvyšší plat, který lze jako státní zaměstnanec získat je 60 500 Kč[2]. Definice platových tříd jsou v  příloze .

V průběhu let se nařízením vlády, či novelizací příslušných zákonů mohou konkrétní částky a výpočtové koeficienty měnit. Informace zde uvedené proto nemusí odpovídat aktuálnímu stavu.

Platy

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

   

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

13160

14270

15480

16800

18230

19760

21480

23630

26480

30170

34700

40240

2

do 2 let

13700

14830

16060

17450

18900

20510

22280

24510

27440

31280

35970

41720

3

do 4 let

14200

15390

16680

18110

19630

21300

23160

25470

28510

32520

37380

43370

4

do 6 let

14750

15980

17310

18800

20370

22110

24010

26410

29590

33730

38790

44990

5

do 9 let

15300

16580

17970

19510

21140

22940

24910

27420

30700

34990

40240

46670

6

do 12 let

15880

17190

18650

20270

21930

23790

25860

28450

31860

36310

41750

48440

7

do 15 let

16470

17850

19340

21020

22790

24700

26840

29530

33080

37700

43350

50280

8

do 19 let

17100

18520

20060

21810

23640

25620

27840

30630

34310

39120

44980

52170

9

do 23 let

17750

19220

20830

22630

24520

26600

28880

31770

35580

40550

46650

54110

10

do 27 let

18430

19950

21590

23500

25460

27590

29970

32970

36920

42100

48420

56140

11

do 32 let

19140

20710

22440

24410

26420

28650

31110

34210

38320

43680

50240

58260

12

nad 32 let

19870

21490

23280

25330

27420

29740

32290

35530

39790

45340

52150

60500

 

PŘÍPLATKY

Kromě platu, který je definován tabulkami, můžou státní zaměstnanci také získávat příplatky, jejichž výše je také definována služebním zákonem (§ 146 - §149). Služební zákon definuje čtyři typy příplatků:

  1. Příplatek za vedení – určuje rozpětí procent z platového tarifu, které může být zaměstnanci přiděleno (tabulka níže). Nejvyšších odměn za vedení může dosáhnout náměstek pro státní službu, který může mít měsíční odměny až 60 % ze svého tabulkového platu

Představený

Ústřední správní úřady

Správní úřady s celostátní působností

Správní úřady s územní působností

Ostatní správní úřady

zástupce vedoucího oddělení, určený podle § 9 odst. 7

10 až 20

5 až 15

vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru, určený podle § 9 odst. 7, zástupce vedoucího zastupitelského úřadu, určený podle § 9 odst. 7

20 až 30

10 až 20

ředitel odboru, zástupce náměstka pro řízení sekce nebo zástupce ředitele sekce, určení podle § 9 odst. 7, vedoucí zastupitelského úřadu, zástupce státního tajemníka, určený podle § 9 odst. 7

30 až 40

25 až 35

20 až 30

15 až 25

náměstek pro řízení sekce nebo ředitel sekce, státní tajemník, zástupce vedoucího služebního úřadu, určený podle § 9 odst. 7

40 až 50

35 až 45

30 až 40

25 až 35

vedoucí služebního úřadu, náměstek pro státní službu

50 až 60

45 až 55

35 až 45

30 až 40

(v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je místo představeného zařazeno)

  1. Příplatek za službu přesčas
  2. Zvláštní příplatek - vláda nařízením (č. 304/2014 Sb.). stanovuje pravidla pro určení zvláštního příplatku, výší zvláštního příplatku stanoví služební orgán. Nařízení rozděluje správní činnosti do pěti skupin podle obtížnosti výkonu služby, neuropsychické zátěže, či pravděpodobnosti rizika ohrožení života.

Skupina

I.

II.

III.

IV.

V.

Zvláštní příplatek

500 – 1300 Kč

750 – 2500 Kč

1250 – 5000 Kč

1880 – 7500 Kč

2500 – 10000 Kč

Definice skupin je v nařízení č. 304/2014 Sb (také v příloze zde)

  1. Osobní příplatek - ve služebním zákoně jsou definovány důvody pro přiznání, zvýšení, snížení, či odebrání osobního příplatku. Výše příplatku je definován v nařízení vlády č. 134/2015 Sb. Toto nařízení popisuje jakým způsobem je státní zaměstnanec hodnocen za svoji službu, na základě tohoto hodnocení se určuje výše osobního příplatku. Rozpětí osobního příplatku je od 0% do 50% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. Státní zaměstnanec může také získat osobní příplatek až do výše 100% nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, pokud je státní zaměstnanec „vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků“ a samozřejmě dosáhne určitého bodového hodnocení podle nařízení vlády.

ODMĚNY

Kromě platu a příplatků mohou státní zaměstnanci také získávat odměny (služební zákon § 150 - §151). Služební zákon definuje více typů odměn:

  1. Odměna – tu může státní zaměstnanec získat za úspěšné splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance (pokud mu nevznikl nárok na příplatek za vedení nebo plat při zastupování). Nejvyšší odměna, kterou může státní zaměstnanec za rok získat je 25% z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu, nejvýše přípustného osobního příplatku, a příplatku za vedení.
  2. Odměna za služební pohotovost – odměna za služební pohotovost je 10% průměrného výdělku

Zdroje:

Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304/zneni-20190101

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304

Nařízení vlády č. 134/2015 Sb. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-134


[1] Podle služebního zákona je státní zaměstnanec „fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5“. Služební zákon lze najít zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234/zneni-20170801

[2] Výjimku tvoří státní zaměstnanci, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení nebo orgánu ochrany veřejného zdraví. Těm přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304).