Ministerstvo spravedlnosti

 Ředitel odboru 3

Pozice Ředitel odboru 3 měla za rok 2023 celkový hrubý příjem 1 368 559 Kč.

Přepočteno na průměrný měsíční základní plat šlo o 101 713 Kč měsíčně a průměrnou měsíční odměnu 12 333 Kč.

Odměny a osobní ohodnocení ve výši 148 000 Kč tvoří 10,8 %% celkové výše příjmu.

Detailní informace

Hrubý měsíční plat včetně odměn 114 047
Nefinanční bonus
Roční hrubý plat 1 220 559
Roční hrubé odměny 148 000
Úvazek 1,00
Počet odpracovaných měsíců 12
Je ředitelskou pozicí Ne
Poznámka k platu Státní zaměstnanec v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie splnil zvlášť významný pracovní úkol spočívající v poskytnutí prvotní konzultace k tématu diskuse o právním státu pro jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, promptní přípravě výchozího materiálu k tématu a revizích finálního dokumentu zpracovaného Evropskou komisí a sekretariátem Rady. V oblasti systemizace aktualizoval systemizační model tak, aby pokrýval soudce a všechny kategorie zaměstnanců okresních, krajských i vrchních soudů, koordinoval přípravu jednání systemizační komise a úspěšně na něm prezentoval něm aktualizovaný model i další relevantní otázky. Navrhl první verzi algoritmu rozdělování míst ve jmenovacích etapách soudců. Úspěšně vedl jednání s Evropskou komisí o parametrech projektu měření náročnosti soudních činností financovaného v rámci Nástroje pro technickou podporu (TSI). V personálně-organizační oblasti státní zaměstnanec koordinoval metodickou činnost ohledně pozice soudního sociálního pracovníka, jakož i diskuse s MS Praha ohledně zajištění činnosti rejstříkového úseku. Pokračoval v koordinaci diskuse se správou vybraných soudů ohledně sběru dat z personální oblasti a jejich analýzy pro potřeby MSp. V oblasti statistiky a analytické činnosti státní zaměstnanec připravil zadání externí studie Legal Data Hub k trestání trestného činu znásilnění a koordinoval její přípravu a prezentaci. Koordinoval pokračující přípravu analýzy exekučního a insolvenčního prostředí. Koordinoval a osobně se účastnil přípravy analytických materiálů pro potřeby ostatních útvarů MSp v oblasti trestního práva procesního a opatrovnického soudnictví. Vedl jednání s EK ČR a externími analytickými subjekty ohledně přístupu a využití k datům o exekučním řízení. Připravil interní koncepční materiál k využití umělé inteligence založené na LLM v justici a účastnil se jednání s externími subjekty na toto téma. V oblasti metodiky a soudních kanceláří státní zaměstnanec spolu s příslušnou vedoucí oddělení koordinoval přípravu novely vnitřního a kancelářského řádu a odpovědi na specifické otázky soudů týkající se chodu kanceláří a výkaznictví. Nad rámec svých běžných povinností zaměstnanec zastupoval VŘ po dobu nepřítomnosti, koordinoval přípravu specifických podkladů pro vedení úřadu a působil jako člen rozkladové komise ministra spravedlnosti.